Buddhist Holidays 2017

 

May
03  - Medicine Buddha
05. - Guru Rinpoche
10. - Düekhor Düchen /Amithaba
21. - Dakini Day
25. - Buddha Shakyamuni

 

June
01  - Tampei Düchen
02. - Medicine Buddha
04. - Guru Rinpoche
09. - Sangye & Nyangdé Düchen / Amithaba
19. - Dakini Day
23. - Dharmaprotector
24. - Buddha Shakyamuni

 

July
01. - Medicine Buddha
03. - Guru Rinpoche
09. - Amithaba
22. - Dharmaprotector
23. - Buddha Shakyamuni
27. - Chöekhor Düchen
31. - Medicine Buddha

August
02. - Guru Rinpoche
07. - Lhumsu Zhugpei Düchen / Amithaba
17. - Dakini Day
20. - Dharmaprotector
21. - Buddha Shakyamuni
29. - Medicine Buddha
31. - Guru Rinpoche

 

September
06. - Amithaba
15. - Dakini Day
19. - Dharmaprotector
20. - Buddha Shakyamuni
28. - Medicine Buddha
30. - Guru Rinpoche

 

October
05. - Amithaba
14. - Dakini Day
18. - Dharmaprotector
19. - Buddha Shakyamuni
28. - Medicine Buddha
30. - Guru Rinpoche

 

November
04. - Amithaba
10. - Lhabab Düchen
13. - Dakini Day / Geburtstag Tsangpa Gyare
17. - Dharmaprotector
18. - Buddha Shakyamuni
26. - Medicine Buddha
28. - Guru Rinpoche

 

December
03. - Amithaba
12. - Dakini Day
16. - Dharmaprotector
17. - Buddha Shakyamuni
26. - Medicine Buddha
28. - Guru Rinpoche

 

Januay
11. - Dakini Day
15. - Dharmaprotector
16. - Buddha Shakyamuni
25. - Medicine Buddha
26. - Guru Rinpoche
31. - Amithaba

 

Februay
10. - Dakini Day
14. - Dharmaprotector
15. - Buddha Shakyamuni
16. - Chothrul Düchen / Losar
23. - Medicine Buddha
25. - Guru Rinpoche / Birthday of S.H. Gyalwang Drukpa