Buddhist Holidays 2018

May
10. - Dakini Day
14. - Dharma Protector
15. - Buddha Shakyamuni
21. - Tampei Düchen, Buddha Shakyamunis Birthday
22. - Medicine Buddha
24. - Guru Rinpoche
29. - Buddha Amitabha, Sangyé and Nyangdé Düchen

June
09. - Dakini Day
13. - Buddha Shakyamuni
21. - Medicine Buddha
23. - Guru Rinpoche
28. - Buddha Amitabha

July
08. - Dakini Day
12. - Dharma Protector
13. - Buddha Shakyamuni
16. - Chöekhor Düchen
20. - Medicine Buddha
22. - Guru Rinpoche
27. - Buddha Amitabha, Lhumsu Zhugpei Düchen

August
06. - Dakini Day
10. - Dharma Protector
11. - Buddha Shakyamuni
18. - Medicine Buddha
20. - Guru Rinpoche
26. - Buddha Amitabha

September
05. - Dakini Day
08. - Dharma Protector
09. - Buddha Shakyamuni
17. - Medicine Buddha
19. - Guru Rinpoche
24. - Buddha Amitabha

October
04. - Dakini Day
08. - Dharma Protector
09. - Buddha Shakyamuni
17. - Medicine Buddha
19. - Guru Rinpoche
24. - Buddha Amitabha
31. - Lhabab Düchen

November
02. - Dakini Day
06. - Dharma Protector
07. - Buddha Shakyamuni
15. - Medicine Buddha
17. - Guru Rinpoche
23. - Buddha Amitabha

December
02. - Dakini Day
06. - Dharma Protector
07. - Buddha Shakyamuni
15. - Medicine Buddha
17. - Guru Rinpoche
22. - Buddha Amitabha
31. - Dakini Day

January 2019
04. - Dharma Protector
05. - Buddha Shakyamuni
14. - Medicine Buddha
16. - Guru Rinpoche
21. - Buddha Amitabha
30. - Dakini Day

Februay 2019
03. - Dharma Protector
04. - Buddha Shakyamuni
05. - Losar, Chothrul Düchen
13. - Medicine Buddha
18. - Jetsun Milarepa
19. - Buddha Amitabha, Chothrul Düchen